Про користування гуртожитками

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 498
 
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про користування гуртожитками
 
1. Це Положення визначає порядок користування гуртожитками: жилою площею, жилими та іншими приміщеннями в них.
 
Дія цього Положення поширюється на всі гуртожитки незалежно від форми власності.
 
Особливості користування гуртожитками, які використовуються для проживання здобувачів освіти у період навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації у закладах освіти, визначаються МОН.
 
Користування жилими приміщеннями в гуртожитках, що перебувають у власності, у процесі реалізації прав та виконання обов’язків їх власників здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та інших актів законодавства.
 
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Житловому кодексі Української РСР, Сімейному кодексі України, Цивільному кодексі України, Законах України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про освіту”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.
 
3. Жила площа в гуртожитках надається:
 
у вигляді окремого жилого приміщення для відособленого користування однієї особи чи сім’ї;
 
у вигляді ліжко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.
 
Розмір жилої площі, що надається в гуртожитку, не може бути менше ніж 6 кв. метрів на одну особу.
 
4. Для одержання в користування жилої площі в гуртожитку особа подає заяву на ім’я керівника підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування.
 
Повнолітні члени сім’ї особи, які бажають вселитися в жиле приміщення разом з нею, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.
 
5. Адміністрація підприємства, установи, організації, орган місцевого самоврядування приймає рішення про надання особі жилої площі в гуртожитку.
 
У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надається жила площа в гуртожитку, склад сім’ї та адреса гуртожитку, в якому надається жила площа.
 
6. На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку адміністрація підприємства, установи, організації, орган місцевого самоврядування видає особі ордер за формою згідно з додатком, який є єдиним документом, що підтверджує право вселення на надану жилу площу в гуртожитку. Під час одержання ордера пред’являються документи, що посвідчують особу наймача та всіх членів сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, — свідоцтва про народження), включених до ордера.
 
Ордер зберігається у особи, яка вселяється на жилу площу в гуртожитку, протягом усього строку її проживання у гуртожитку.
 
7. Користування жилою площею здійснюється:
 
у гуртожитках державної та комунальної форми власності — виключно за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі ордера;
 
у гуртожитках, що були включені до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, — за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі ордера, або на підставі договору оренди житла.
 
8. Для укладення договору найму (оренди) з адміністрацією підприємства, установи, організації, органом місцевого самоврядування особа та всі члени її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, пред’являють документи, що посвідчують особу (для осіб, які не досягли 14 років, — свідоцтва про народження).
 
9. Облік осіб, які проживають в гуртожитках на умовах найму (оренди), ведеться підприємствами, установами, організаціями, в оперативному управлінні яких перебувають гуртожитки державної та комунальної власності, юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми, до статутних капіталів яких включені гуртожитки, органом місцевого самоврядування (далі – організація, що здійснює управління гуртожитком).
 
10. Наймачі жилої площі в гуртожитку та члени їх сімей, які проживають разом з ними, мають право:
 
на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;
 
на відшкодування збитків, завданих їх майну та/або приміщенням, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров’ю внаслідок незадовільного утримання гуртожитку або ненадання чи надання не в повному обсязі послуг, відповідно до законодавства;
 
на переобладнання і перепланування жилих приміщень у гуртожитку відповідно до статей 100 і 152 Житлового кодексу Української РСР;
 
на користування на рівних умовах допоміжними приміщеннями, обладнанням та інвентарем гуртожитку;
 
на своєчасну заміну обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму (оренди);
 
у разі проживання в окремих приміщеннях на вселення без згоди організації, що здійснює управління гуртожитком, своїх малолітніх чи неповнолітніх дітей, а за згодою такої організації та письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, — своїх дружини або чоловіка, дітей, які досягли 18 років, батьків, а також інших осіб.
 
Наймачі ліжко-місць мають також рівні права на користування підсобними приміщеннями і обладнанням у ньому, встановлюють за узгодженням із співмешканцями порядок використання підсобних приміщень, а також черговість їх прибирання.
 
11. Наймачі, які користуються жилою площею в гуртожитку, зобов’язані:
 
своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку у строки, встановлені договором або законом;
 
підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях;
 
дотримуватися вимог пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;
 
використовувати жилу площу в гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку;
 
забезпечувати за власний рахунок проведення ремонту жилого приміщення у гуртожитку (наймач — згідно з договором найму (оренди);
 
не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними приміщеннями в гуртожитку;
 
не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання гуртожитку, порушують умови проживання інших осіб;
 
у разі виселення з гуртожитку та/або набуття у власність жилого приміщення передати організації, яка здійснює управління гуртожитком, усе майно, що було надано їм у користування згідно з договором найму (оренди).
 
12. Організація, що здійснює управління гуртожитком, зобов’язана:
 
організувати належне утримання майна гуртожитку;
 
створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями;
 
вести облік осіб, які проживають у гуртожитку на умовах найму (оренди);
 
забезпечувати виконання положення про користування гуртожитками,  затвердженого за погодженням з профспілками (за наявності), що перебувають у їх власності, управлінні, розпорядженні чи користуванні;
 
інформувати осіб, які проживають в гуртожитку про прийняття рішень, які стосуються їх проживання та організації побуту в гуртожитку;
 
забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних приміщень, інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту переданих у найм (оренду) жилих приміщень та ремонту жилих приміщень, які перебувають у приватній власності.
 
13. У гуртожитках забороняється:
 
порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщеннях;
 
самовільно здійснювати переобладнання та перепланування жилих приміщень, що перебувають у власності чи користуванні, які передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, потребують отримання документів, що дають право на їх виконання, а також допоміжних приміщень гуртожитку, місць загального користування у гуртожитку, призначених для забезпечення експлуатації гуртожитку як житлового комплексу та побутового обслуговування і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його мешканців, що порушують умови проживання та побуту;
 
проводити у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що супроводжуються шумом. За згодою мешканців усіх прилеглих жилих приміщень у гуртожитку ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.  Рівень шуму, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;
 
утримувати на балконах і лоджіях та в допоміжних приміщеннях гуртожитку сільськогосподарських тварин, у тому числі сільськогосподарську птицю та бджіл;
 
захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку;
 
установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням вимог містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують архітектурний вигляд будівлі гуртожитку;
 
самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше (для наймачів жилого приміщення у гуртожитку);
 
без згоди організації, яка здійснює управління гуртожитком, обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, передані у користування на підставі договору найму (оренди). Ця вимога не поширюється на власників відповідного приміщення;
 
палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць;
 
зберігати у жилих та допоміжних приміщеннях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали і речовини, що забруднюють повітря.
 
14. Організація, що здійснює управління гуртожитком, може надавати наймачеві жилої площі в гуртожитку в користування ліжко, шафу для одягу, стільці, стіл, постільні речі (матрац, подушки, ковдри, постільну білизну) тощо.
 
Перелік майна, що передається наймачеві, визначається договором.
 
15. Особи, які проживають у гуртожитку на умовах договору найму (оренди), вносять плату за таке проживання відповідно до умов договору.
 
Плата за проживання у гуртожитку включає:
 
витрати на оплату житлово-комунальних послуг (послуги з управління гуртожитком, послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, послуги з поводження з побутовими відходами);
 
інші витрати, необхідні для забезпечення створення належних умов для проживання (утримання майна гуртожитку, зазначеного в абзаці першому пункту 14 цього Положення) та організації побуту (заміна, прання, дезінфекція постільних речей тощо у разі їх видачі).
 
16. Організація, яка здійснює управління гуртожитком, несе відповідальність перед власником, наймачем жилої площі в гуртожитку в разі:
 
ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до збитків, завданих його майну та/або жилому приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування збитків;
 
зниження якісних показників послуг, порушення встановлених договором строків усунення несправностей або перевищення допустимих перерв у наданні послуг — шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством.
 
17. Виселення з гуртожитків осіб, які проживають на умовах найму (оренди), здійснюється відповідно до статті 132 Житлового кодексу Української РСР.
 
18. Спори, що виникають під час користування жилими приміщеннями в гуртожитку, розв’язуються у судовому порядку.
 
 

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client6